verta žinoti

reikalavimai tvorai įrengti

Tvora yra priskiriama prie nesudėtingų statinių (STR 1.01.07:2002) . Jie skirstomi į dvi grupes:

I grupė – kai tvoros didžiausias aukštis yra 1.8 metro, nereikia projekto ir leidimo.

II grupė – kai tvoros didžiausias aukštis yra daugiau kaip 1.8 metro iki 2.0 metrų, rengiamas supaprastintas projektas, kurį patikrina savivaldybės įgaliotas atstovas ir duoda raštišką pritarimą, leidimas nereikalingas.

 Jeigu tvora, kaip ir bet koks statinys, yra statomas saugomoje teritorijoje, bet kokiu atveju, rengiamas supaprastintas projektas, kurį patikrina savivaldybės ir direkcijos arba aplinkos apsaugos departamento įgalioti atstovai bei duoda raštišką sutikimą, leidimas nereikalingas.

 Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma, tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą.

 Be gretimo sklypo savininko sutikimo prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:

 1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) – ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau – kiaurymių plotas); 2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse: ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%; 3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) – tvoros tipas nereglamentuojamas.

 Statant tvoras tarp sklypų, kurių paviršius turi skersinį (tvoros atžvilgiu) nuolydį, tvoros aukštis (įskaičiuojant į jį cokolį – atraminės sienutės viršutinę dalį) skaičiuojamas (matuojamas) nuo aukštesniojo žemės paviršiaus. Tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršinio vandens nutekėjimo nuo gretimo sklypo; kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su kaimyninio sklypo savininku, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą), gavus jos savininko sutikimą raštu.

 Minimalus atstumas nuo nesudėtingų inžinerinių statinių (išskyrus tvoras, atramines sienutes, naminių gyvūnų aptvarus ir voljerus) iki kaimyninio sklypo ribos turi būti 1 m. Mažesniu atstumu šie statiniai gali būti statomi, tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) sutikimą. Atstumas nuo naminių gyvūnų aptvarų ir voljerų iki sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 m.

(Šaltinis: http://www.statyba.tk/)